Reglement/Rules

Reglement Gundogshow

1. De tentoonstellingen wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale.

2. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.

3. De tentoonstellingen zullen worden gehouden om het jaar op een zondag op het terrein van Papendal, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum. Voor de datum van de eerstvolgende Gundogshow zie de website www.gundogshow.nl

4. Naar waarheid ingevulde inschrijvingen dienen uiterlijk – zie website www.gundogshow.nl- te zijn ontvangen en betaald via de aangegeven inschrijfmodule. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving eerder worden gesloten, want VOL=VOL.. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum van de tentoonstellingen, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.

5. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te worden overgeschreven in het NHSB.

6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom. Indien dit een buitenlandse exposant betreft dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven. Alle correspondentie gaat via e-mail. Honden met een buitenlands stamboomnummer kunnen nooit ingeschreven worden op een Nederlands adres.

7. Inschrijven verplicht de inzender/exposant het inschrijfgeld te betalen. Inschrijven zonder directe betaling is niet mogelijk.

8. Online inschrijven staat gelijk aan ondertekenen en is daarmee uw akkoord met de gestelde regels.

9. Alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moeten middels het Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is beschermd middels enting of middels titerbepaling (met einddatum aangegeven door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort).

10. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. De gepubliceerde keurmeesterslijst is onder voorbehoud van wijzigingen.

11. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling, de partners en ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.

12. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.

13. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of middels titerbepaling, aangetekend in het Europees Hondenpaspoort door een praktiserend dierenarts met geldigheidsdatum. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.

14. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond. geboren in welk land dan ook, NIET AAN DE OREN EN/OF STAART IS GECOUPEERD. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Voor honden die geboren en aan de staart gecoupeerd zijn in het buitenland voor 1 december 2016 geldt dat deze vooralsnog wel ingeschreven mogen worden.

15. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.

16. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is: 1. Jongste Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt. (CAC-CACIB niet mogelijk) 2. Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC-CACIB niet mogelijk). 3. Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). 4.Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt. 5. Openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. 6. Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 7. Kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschaptitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 8. Veteranenklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). Speciale klassen: Koppel: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan dezelfde exposant (eerste) eigenaar is. De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen. Fokkerijgroep: een groep van minimaal 3 en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en dezelfde variëteit waarvan de fokker dezelfde is (zelfde kennelnaam). De honden moeten ook zijn ingeschreven in één van de andere klassen.

17. De honden kunnen vanaf 08:00 uur het tentoonstellingsterrein worden binnengebracht.

18. De keuringen beginnen om 10:00 uur. De keuringen in de erering beginnen om ca. 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.

19. De tentoonstelling is voor exposanten/honden geopend van 08.00 uur tot ca. 18.30 uur. Bezoekers die meekomen met de te exposeren honden kunnen binnen via de hondeningang. De hoofdingang voor bezoekers gaat open om 09:30 uur.

20. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend van 08.00 tot ca. 17.00 uur.

21. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.

22. Artikel VI.17 Kynologisch reglement
Het is verboden op exposities of wedstrijden ”parforce banden”, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken. Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.

23. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaat van de Fédération Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.

24. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.

25. Het verhandelen van honden in en rond het tentoonstellingsterrein is verboden. Dit geldt zowel voor ingeschreven honden als voor “niet voor keuring ingeschreven honden” en/of bezoekershonden.

26. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.

27. Wanneer door overmacht en/of in het belang van de honden, de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen (volledige) restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organisatie acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.

28. Alle genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW

29. Onbekendheid met de regels kan nooit aangevoerd worden als reden tot terugtrekking. De tarieven kunt u vinden op onze website. 

30. Wij werken met een online inschrijfmodule. Mocht het onmogelijk voor u zijn op deze manier in te schrijven, neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact op met het secretariaat. Zij zoeken samen met u dan naar een mogelijkheid om toch in te schrijven en te betalen.

 

Regulations Gundogshow

1. The exhibitions are held under the patronage of the Fédération Cynologique Internationale.

2. The exhibitions are governed by the Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the rules of the F.C.I..

3. The exhibitions will be held every other year on a Sunday on the grounds of Papendal, or if special circumstances require a change, at a place and date to be determined by the board of the Association. For the date of the next Gundogshow see the website www.gundogshow.nl.

4. Registrations completed truthfully must be received and paid for via the registration module indicated on the website www.gundogshow.nl- at the latest. As soon as the number of dogs that can be placed has been reached, the registration will be closed earlier, because VOL=VOL. The board reserves the right to change the date for closing the registration if the date of the shows is changed.

5. Only dogs that are listed in the NHSB, in the appendices of the NHSB or in a recognized foreign dog pedigree book can be entered. If you live in the Netherlands, the dog must be registered in the NHSB. Import dogs must be transcribed in the NHSB.

6. Registration must take place in the name and address of the first owner, as stated on the pedigree. If this concerns a foreign exhibitor, the foreign address must also be registered. All correspondence will be sent by e-mail. Dogs with a foreign pedigree number can never be registered at a Dutch address.

7. Registration obliges the sender/exhibitor to pay the registration fee. Registration without direct payment is not possible.

8. Online registration equals signing and is therefore your agreement with the set rules.

9. All dogs present at the show (incl. visiting dogs and/or demonstration dogs) must be able to prove by means of the European dog passport that the dog is sufficiently protected by means of grafting or by means of titration (with end date indicated by a practicing veterinarian in the European dog passport).

10. Once registered dogs can no longer be withdrawn and/or exchanged. The published list of judges is subject to change.

11. By registering, you agree that your data will be provided within the framework of the General Data Protection Regulation for the purpose of the exhibition, the partners and for the activities of the Board of Directors.

12. The entrant/exhibitor declares that by registering he accepts the jurisdiction of the Vereniging Raad van Beheer in Kynologisch Gebied in Nederland and the operation of the Kynologisch Reglement, and is deemed to be familiar with these regulations.

13. The submitter/exhibitor declares that the dog registered by him is sufficiently protected, by means of (regular) vaccinations of which the validity can be demonstrated or by means of a titration, registered in the European Dog Passport by a practicing veterinarian with a validity date. Furthermore, the entrant/exhibitor declares that, as far as he is aware, the dog registered by him has not, during the last twelve weeks, been in circumstances where there is a risk of infection with dog disease or any other contagious disease and that he will not submit the dog if the circumstances referred to should still occur. This is the responsibility and risk of the owner/exhibitor and the entry fee will NOT be refunded.

14. The entrant/exhibitor declares that the entered dog, born in any country whatsoever, is NOT CROPPED ON EARS AND/OR TALES. Dogs with amputated tails may participate in this show, provided that this amputation is due to a medical necessity. The declaration of the necessary amputation must be recorded in the European pet passport by a practicing veterinarian. This declaration must be presented at the event. Dogs born and docked in foreign countries before 1 December 2016 may be registered for the time being.

15. The following are not allowed: a. Dogs with an ear or skin condition. b. Male dogs that are not in possession of two normal testicles that have completely descended into the scrotum, unless they have been entered exclusively for a competition or demonstration. Registration of the above mentioned dogs with “disorders” is the responsibility of the exhibitor/owner and in case one or more of these “disorders” are detected, the entry fee will not be refunded.

16. The classes of participation are defined as follows, whereby for the determination of the age the date on which the dog is shown is decisive: 1. Youngest Puppy class: for dogs that have reached the age of 4 months on the day of the event and have not yet reached the age of 6 months. (CAC-CACIB not possible) 2. Puppy class: for dogs that have reached the age of 6 months on the day of the event and have not yet reached the age of 9 months (CAC-CACIB not possible). 3. Youth class: for dogs that have reached the age of 9 months on the day of the event and have not yet reached the age of 18 months (CACIB not possible). Intermediate class: for dogs that have reached the age of 15 months on the day of the event and have not yet reached the age of 24 months. 5. Open class: for dogs that have reached the age of 15 months on the day of the event. 6. Service dog class: for service dogs that have reached the age of 15 months on the day of the event and for which the Board of Directors or, if the owner is resident abroad, a declaration as referred to in Article IV.21(1) of the Kynological Regulations has been issued by that country’s umbrella organisation (send copy along). If this copy is not enclosed, the dog will be entered in the open class. 7. Champion class: for dogs that have reached the age of 15 months on the day of the event and have a National or International Championship title; for example Belgian, Dutch or German Champion/VDH Champion (all other titles are excluded). The Champion titles must be mentioned on the entry form. A photocopy of the attribution of one of the titles by the umbrella organisation must be sent along with the registration. If this copy is not enclosed, the dog will be entered in the open class. 8. Veteran class: for dogs that have reached the full age of 8 years on the day of the event (CACIB not possible). Special classes: Couple: a dog and a bitch of the same breed and the same variety of which the same exhibitor is (first) owner. The dogs must also be registered in one of the other classes. Breeding group: a group of minimum 3 and maximum 5 dogs of the same breed and the same variety of which the breeder is the same (same kennel name). The dogs must also be registered in one of the other classes.

17. The dogs can be brought into the exhibition area from 08:00.

18. The judging starts at 10:00 hrs. The judging in the ring of honour starts at approx. 15:00 or as soon as the organisation or the delegate of the Raad van Beheer deems this desirable. The exhibitors will not be warned via the public address system to enter the ring with their dog(s).

19. The exhibition is open to exhibitors/dogs from 08.00 hours to approx. 18.30 hours. Visitors who come along with the dogs to be exhibited can enter through the dog entrance. The main entrance for visitors will open at 09.30 hrs.

20. The secretariat during the exhibition is open from 08.00 to approx. 17.00 hrs.

21. Every participant submits irrevocably to the judgement of the appointed judge. Every dog presented is considered to have been judged, provided it has been presented to the judge appointed for that breed. Dogs sent out of the ring by the sampler, for whatever reason, are considered to have been judged.

22. Article VI.17 Cynological regulations
It is forbidden to use “parforce bands”, stimulus bands and/or other coercive means at exhibitions or competitions. It is forbidden to call, whistle or otherwise attract the attention of dogs in the ring from outside the ring.

23. At this show, proposals to award a certificate from the Fédération Cynologique Internationale (CACIB), and proposals to award a championship prize from the Raad van Beheer (CAC) can be earned for all breeds that have been definitively recognised.

24. There will be an opportunity to place stands at the exhibition for a fee to be determined by the Board.

25. It is forbidden to trade dogs in and around the exhibition grounds. This applies to registered dogs as well as “dogs not registered for inspection” and/or visitor dogs.

26. Damage caused by visitor, exhibitor, exhibitor or dog can never be recovered from the organization.

27. When, due to force majeure and/or in the interest of the dogs, the exhibition cannot take place, there will be no (full) refund of the entry fee. In case of calamities, the organisation is not obliged to return all or part of the entry fee.

28. All amounts mentioned are, unless stated otherwise, incl. VAT.

29. Unfamiliarity with the rules can never be invoked as a reason for withdrawal. The rates can be found on our website. 

30. We work with an online registration module. Should it be impossible for you to register in this way, please contact the secretariat by telephone or in writing. Together with you they will look for a possibility to register and pay anyway.